top of page

GDPR & Cookies

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci internetového obchodu www.simply-up.cz („internetový obchod“) je společnost PRO GENTLEMAN s.r.o, Na louži 947/1, 101 00 Praha 10, IČO: 05297605

Uživatel internetového obchodu, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

  • právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR;

  • právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování;

  • právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;

  • právo vznést vůči správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce. Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy a účely přímého marketingu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pro účely správného fungování internetového obchodu jsou dále zpracovávány textové soubory cookies uložené v prohlížeči uživatele.

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy, pro účely přímého marketingu po dobu 1 roku od získání osobních údajů a ve vztahu ke cookies po dobu nezbytně nutnou k zajištění správného fungování internetového obchodu.

Pokud by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uživatel požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že uživatel bude nespokojen se zpracováním osobních údajů, může se se svojí stížností obrátit na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Cookies

Uživatel bere na vědomí, že společnost PRO GENTLEMAN s.r.o, Na louži 947/1, 101 00 Praha 10, IČO: 05297605 („správce“), může zpracovávat soubory cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení uživatele („cookies“), pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu a marketingové účely, a to na základě oprávněného zájmu správce. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu správce je správce oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování uživatel udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

Souhlas se zpracováním souborů cookies lze udělit v rámci internetového prohlížeče a jeho nastavení. 

Doba zpracování cookies se liší dle druhu cookies, maximální doba zpracování jsou 2 roky, přičemž může dojít k jejich zpřístupnění zpracovatelům osobních údajů.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro správce a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Webové rozhraní obchodu používá službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. (dále jen „Facebook“). Shromažďované soubory cookies jsou zpracovány společností Facebook v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Facebook.

bottom of page