top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ​

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, které vzniknou na základě uzavření kupní smlouvy mezi společností PRO gentleman s.r.o., IČ: 05297605, se sídlem Na Louži 947/1, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl C, vložka 261414 (dále jen „Prodejce“), a kupujícím (dále jen „Kupující“).

 2. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní internetového obchodu potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.

 3. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), platí pro nákup v internetovém obchodě, který je umístěn na webové stránce dostupné na internetové adrese www.simply-up.cz (dále jen „internetový obchod“ nebo „obchod“).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující provádí objednávku zboží bez registrace ve webovém rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak).

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 3 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropské unie. Při doručování do země mimo Evropskou unii se uplatní ceny dle platného ceníku přepravce.

 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na webovém rozhraní obchodu. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na webovém rozhraní obchodu.

 4. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.

 5. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek je zachována.

 6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akce“, „sleva“, „doprodej“ nebo „výprodej“ či obdobně platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající může poskytovat různé druhy slev s různými pravidly pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.

 7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o zboží, počtu kusů zboží, způsobu platby a doručení.

 8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu čl. 2.10 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

 9. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti kupujícího (písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího potvrzena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout či k ní nepřihlížet nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 12. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 13. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle čl. 2.10 těchto obchodních podmínek.

 15. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

 16. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím dle čl. 2.10 na kontaktním telefonu nebo na kontaktní e-mail prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím dle čl. 2.10 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. U zboží vyráběného na míru či na přání kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.
   

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Kupující hradí kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy. Není-li dále stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 2. Způsob platby uvede kupující v objednávce. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

 • platbou pomocí platební brány PayU.

 • dobírkou při doručení

 1. Případné další možnosti platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží mohou být uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a v přijetí objednávky.

 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen při platbě převodem uvést variabilní symbol. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, v případě platby pomocí platební brány okamžikem připsání příslušné částky na účet platební brány.

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je plátcem DPH.

 5. Volbu způsobu dodání kupující provede v objednávce a prodávající potvrdí v přijetí objednávky. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnut opak.

 6. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na provádění změn, a to jak cen zboží z nabídky prodávajícího, tak ceny dopravy, přičemž se tyto změny nedotýkají objednávek, které byly zadány před uskutečněním těchto změn.

 7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

 8. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou (doprava zboží ke kupujícímu, doprava zboží zpět k prodávajícímu apod.). Za uskladnění má prodávající nárok na náhradu 10 Kč za každý den prodlení, maximálně však celkem 500 Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. Dále má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním či náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel mimo svou podnikatelskou činnost, má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na kontaktní e-mail nebo kontaktní adresu. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení odstoupení. Pro odstoupení může kupující využít i formulář pro odstoupení od smlouvy.

 2. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze;

- zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; nebo 

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu, jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. 

 2. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.

 3. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 7. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

 8. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). 

 10. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 11. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží je vyprodáno, zboží se již nevyrábí, došlo k přerušení výroby nebo dovozu zboží ze strany výrobce, dovozce nebo dodavatele, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá kupující vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vad, které se vyskytnou u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě vady, kterou lze odstranit, má kupující právo požadovat opravu zboží, výměnu za nové zboží či přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady na kontaktní adrese, v jakékoliv provozovně prodávajícího nebo v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Prodávající vyřizuje doručené reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se kupující a prodávající na jiné lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu, provozovnu nebo sídlo prodávajícího. 

Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu odpovídajícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví a jiným právním předpisům, zejména je povinen zboží předložit čisté a suché.

Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu

Kupující uplatňuje reklamaci následujícím způsobem:

- Kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně.

- Kupující doručí reklamované zboží na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny nebo sídla prodávajícího, jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto práva může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí doby pro uplatnění práv z vadného plnění.

Prodávající má možnost odmítnout uplatnění práv z vadného plnění spotřebitele, který reklamuje zboží ve stavu odporujícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví anebo jiným právním předpisům. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu vztahujících se k obdobnému zboží nebo službám poskytovaným dle kupní smlouvy.

Správcem osobních údajů je prodávající. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění smlouvy, a písm. f) GDPR, oprávněný zájem.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího prodávající předává dalšímu správci, externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění kupní smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících. Pokud by osobní údaje byly zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany práv kupujícího či prodávajícího ve sporech, v soudním či správním řízení, budou osobní údaje kupujícího uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům kupujícího a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést vůči prodávajícímu námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že kupující bude nespokojen se zpracováním osobních údajů kupujícího, může se se svojí stížností obrátit na prodávajícího nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující však bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů nemůže reálně dojít k plnění kupní smlouvy a doručení zboží.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem může být zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítne, a to v rámci programu:
- Ověřeno zákazníky: Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.
- Zbozi.cz: Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Zbozi.cz je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem a se zbožím. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je Seznam.cz, a.s.; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Zbozi.cz může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.

Kupující bere nad rámec výše uvedeného na vědomí, že prodávající může zpracovávat soubory cookies pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu, a to na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu prodávajícího je prodávající oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování kupující udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics bude používat soubory cookies, udělí-li s jejich zpracováním kupující nebo uživatel souhlas. Cookies jsou textovými soubory ukládanými do počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Webové rozhraní obchodu používá službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. (dále jen „Facebook“). Shromažďované soubory cookies jsou zpracovány společností Facebook v souladu se zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://facebook.com/about/privacy

 

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. 

Kupujícímu je korespondence doručována na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávajícímu je korespondence doručována na kontaktní e-mail prodávajícího.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku, ani žádné takové dobrovolně nedodržuje.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů online je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, a to i v případě, pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a materiály v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím a uživatelem měněn, kopírován nebo jinak používán třetí stranou bez písemného souhlasu prodávajícího. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Před použitím zakoupeného zboží je kupujícímu doporučeno přečíst si bezpečnostní podmínky pro manipulaci s produkty, které jsou součástí balení produktu, a tyto podmínky při použití produktu dodržovat. Prodávající neodpovídá za škody na zdraví, popřípadě za hmotné škody, které mohou být nerespektováním výše uvedených pokynů kupujícím způsobeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022.

bottom of page